ET
Broneerimisliin: +3726989192
Infoliin (1,53€/minut): +3729002525
Liinid on avatud 24/7
Sulge

GoSwift teenuste ostmise, kasutamise ja tagastamise tingimused


 

Tutvu enne teenuste ostmist põhjalikult tingimustega, juba ostetud teenustes hilisemate muudatuste tegemine on seotud piirangutega. 

Mõisted 
  GoSwift - ühtse piirijärjekorra haldamise infosüsteem
  Ootejärjekord - GoSwift andmebaasis sõidukitest ja isikutest järjekord, mille alusel ületatakse Eesti Vabariigi riigipiir
  Eelisjärjekord - moodustub sõidukitest/juhtidest, kellel on Riigipiiri seaduse §85 (4) järgi õigus ületada piir eelisjärjekorras
  Broneering - elektrooniline ootejärjekorra koht
  Broneerimine - elektroonilise ootejärjekorra koha võtmine
  Broneeringu aeg – piiripunkti suundumiseks valitud ajavahemik
  Eelbroneering - kindlaks ajaks (kuupäev, ajavahemik) tehtud broneering
  Elav Järjekord - broneering esimesel vabal võimalusel
  Ooteala - enne piiri olev ametlik parkla, mille läbimine on kohustuslik

1. Teenuste ostmine

1.1. GoSwift põhiteenus on piiriületuse ootejärjekorra koha võtmine. 
1.2. GoSwift lisateenused on:

a. SMS teavitused - GoSwift süsteem saadab automaatselt sõidukijuhile teavitusi järjekorra koha kohta samuti kutset tulla ootealale või piiripunkti;
b. Venemaa tolli eelteavitus - Venemaa tolli eelteavituse teenust osutatakse koostöös TLC Sankt-Peterburi ja OOO "GoSwift.ru";
c. Venemaalt Eestisse järjekorra broneerimise teenus – Selle teenuse tellimise puhul, täidetud andmed töödeldakse ja edastatakse firmale "GoSwift.ru";
d. Tasuline teelõik Petseri - Vana Irboska (23,2 km) – võimalus eelnevalt maksta tasulise teelõigu eest , mis algab kohe pärast piiri ületamist "Koidula" (EV piir ) ja "Kunichina Gora" (Venemaa piir) piiripunktis. Selle teenuse tellimise puhul edastatakse sõiduki andmed Pihkva oblasti riiklikule Transpordi ja Sidekomiteele;


1.3. Ootealade põhiteenus on broneerimisel valitud ametliku parkimisala kasutamine, kus võib oodata kutset piirile. Ooteala teenuste eest tuleb tasuda summa, mis määratakse haldava firma poolt. "Koidula", "Narva",  "Sillamäe" ja "Luhamaa" ootealade põhiteenust saab tellida GoSwift süsteemi kaudu.
1.4. Ootealad pakuvad ka lisateenuseid, mille nimekiri ja teenuste maksumus määratakse haldava firma poolt.
1.5. Ootealade ja lisateenuste hinnad kooskõlastatakse EV Siseministeeriumiga.
1.6. Teenuste eest tasumine toimub Swedbank, SEB panga, Sampo ja Nordea panga internetipanga kaudu (pangalink), Visa- ja Mastercard krediitkaardiga, GoSwift kliendikonto arvelt või mobiilimaksena.
1.7. Enne lisateenuste eest maksmist on ostja kohustatud kontrollima ostukorvi lisatud teenuste koosseisu ning veenduma, et ostukorvi koosseis vastab tegelikult soovitule. Hilisemad tagasiarveldused ei ole võimalikud, välja arvatud punktis 8 toodud juhtumitel.
1.8. Kui ostukorvi on ekslikult lisatud teenused või kogused, mis ei vasta soovitule, tuleb vastavad read või kogused tühistada ostukorvis ja täita õigete andmetega.

2. Kõik mootorsõidukid, sõltumata kategooriast, peavad piiriületamiseks võtma broneeringu

2.1. GoSwift süsteemi ei pea kasutama liinibussid ega liikurmasinad, mis liiklusseaduse või ühistranspordiseaduse tähenduses ei ole mootorsõidukid. 
2.2. Politseiasutus võib sõiduki lubada maanteepiiripunkti ilma ootejärjekorras kohta võtmata, ootejärjekorras ootamata ja piiriületuse ooteala läbimata, kui see on vajalik avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse kaalutlustel või kui selleks on teenistuslik vajadus või see tuleneb seadusest, välislepingust või rahvusvahelisest tavast või selleks on muu avalik huvi.

3. Broneerimist saab teostada Internetis, telefoni teel või ametlikul ootealal

3.1. Broneerida saab kuni 90 päeva ette
3.2. Kiireim ja mugavam viis broneerimiseks on internetis veebilehelt www.eestipiir.ee võiwww.estonianborder.eu .
3.3. Telefoni teel broneerida saab numbril +372 698 9192.
3.4. Piiriäärsetel ootealadel saab järjekorda registreeruda iseteeninduskioskites või ooteala teenindaja abil.

4. Broneerimiseks tuleb süsteemile edastada piiri ületava sõidukijuhi reisidokumendi andmed ja sõiduki andmed, millega piiri ületatakse ning ajavahemik ja piiripunkt, kus soovitakse piiri ületada

4.1. Broneerimisel peab valima järjekorra tüüpi, kuhu broneeritakse: elav järjekord või eelbroneeritud järjekord.
4.2. Juhul, kui kaubaveokil või bussil on mitu juhti, siis tuleb edastada kõikide juhtide andmed.
4.3. Broneeringu aluseks on juht koos sõidukiga, kaubaveo korral kaubakoorem MRN numbriga. 
4.4. Kaubaveokid peavad broneerimisel edastama tollidokumendi MRN numbri või deklareerima, et nad ületavad piiri ilma koormata. 
4.5. Andmete kogumist ja töötlemist reguleerivad Riigipiiri seadus ning Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus.
4.6. Ootealalale saabuva sõidukiga veetava kauba brutomassist vähemalt pool peab olema deklareeritud piiriületuse järjekorda registreerimise päeval või varem.

5. Sõidukijuht saab võtta ainult ühe broneeringu korraga ja iga sõidukiga on võimalik võtta ainult üks broneering korraga
5.1. Erandina on broneeringut omaval C kategooria sõiduki juhil võimalik võtta lisa broneering A või B kategooria sõidukile ning unikaalse MRN numbri esitamisel võtta lisa broneering ka C kategoorias.

6. Eelisjärjekorda broneerimiseks tuleb ära märkida eelisjärjekorra taotlemise õiguslik alus

6.1. Juhul, kui eelisjärjekorra erisus tuleneb kaasreisijast, peab sõidukijuht broneerimisel sisestama ka kaasreisija andmed.
6.2. Vastavalt Riigipiiriseaduses §85 kirjeldatud punktides saab eelisjärjekorras koha taotleda:

• sõiduk, mis veab rahvusvahelise delegatsiooni liiget, välisriikide diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajat
• sõiduk, mille veoseks on tolliseaduse § 59 1 lõike 2 alusel kehtestatud ajatundlike kaupade nomenklatuuris olev kaup (hetkel kehtiv ajatundlike kaupade nomenklatuurhttps://www.riigiteataja.ee/akt/13333903 )
• sõiduk, millel on eelisjärjekorras piiriületuseks rahvusvahelisest kokkuleppest või välislepingust tulenev õigus
• A ja A1 kategooria mootorratas

Muudel erandjuhtudel saab eelisjärjekorda taotleda ootealal, kus Politsei- ja Piirivalveamet otsustab eelisjärjekorra taotluse põhjendatuse üle.

6.3. Eelisjärjekorra kasutamiseks peavad kõik sõidukis olevad kaubad kuuluma ajatundlike kaupade gruppi.

7. Broneerimine on tasuline

7.1. Broneerimine maksab 2016. aastal, vastavalt hinnakirjale, 1.50 euro.
7.2. Teenuste hinnakiri on saadaval aadressidel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu . 
7.3. Kodulehel saab tasuda kas pangalingi kaudu või krediitkaardiga. 
7.4. Telefoni teel saab tasuda mobiilimaksega või ettemaksukonto abli. Mobiilmakse puhul küsitakse kõne jooksul kinnitust ning broneeringu tasu lisandub telefoni arvele.
7.5. Ootealal saab tasuda sularahas või pangakaardiga.
7.6. Broneering hakkab kehtima peale makse sooritamist.
7.7. Eduka broneerimise järel väljastatakse ühekordne tasuta teavitus, kas e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel vastavalt kliendi poolt valitud viisile.
7.8. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt piiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada veebilehtedelt: www.eestipiir.ee ning www.estonianborder.eu
7.9. Tasulise lisateenusena on võimalik tellida täiendavat teavitamist e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel.

8. Tasu tagastamine

8.1. GoSwift põhiteenuse ehk piirijärjekorda võtmise tasu on tagastamatu (alus: Riigipiiri seadus § 8). 
8.2. Ostetud ooteala teenust ja teisi lisateenuseid on võimalik tühistada ning jätta tasu ettemaksuks või taotleda tasu tagastamist. Ootealatasu ei tagastata ega ei jäeta ettemaksuks, kui sõiduautole (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks A või B või BC kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistati kasutaja poolt vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega ning veoautole või bussile (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks C või CE või D kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistati kasutaja poolt vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega.
8.3. Ettemaksu saab kasutada GoSwift teenuste tellimiseks teenuste tühistamisest alates 6 kuu jooksul. 
8.4. Teenuse tühistamine ning tasu tagastamine toimub interneti teel täidetud avalduse alusel. Vastav vorm on toodud aadressil : https://www.eestipiir.ee/yphis/addIssue.action
8.5. Lisateenuste tühistamisel ei tagastata kogu tasutud summat. Tagastamisele ei kuulu €2 tagastamiskulu. Juhul kui teenused on osaliselt või täielikult tarbitud, siis tasu ei tagastata. Juhul, kui teenuste kogusumma on väiksem kui €2, siis tasu ei tagastata. 
8.6. Kogu tasu tagastatakse juhul, kui teenuse tarbimine osutus võimatuks ooteala või GoSwift süül. Muid võimalikke erandolukordi, mis ei võimalda õigeaegselt teenust kasutada või muuta, käsitletakse juhtumipõhiselt.
8.7. Klient võib soovi korral teenuse tühistamise asemel teha lubatud muutmisi.
8.8. Tagastamisele kuuluv summa kantakse kliendi Eesti pangas asuvale pangakontole 30 päeva jooksul, peale kinnituse saatmist kliendile taotluse kättesaamise ja tagastatava summa kohta.

9. Broneeringut on võimalik muuta kuni 3 korda ja kuni 3 tundi enne broneeringu aega

9.1. Broneeringut muutes jääb piiripunkt ja vastav ooteala samaks.
9.2. Broneeringut muutes täiendavaid teavitusi ei saadeta.
9.3. Muuta saab A, B, BC, CE ja D kategooria sõidukite puhul ainult broneeringu aega.
9.4. C-kategooria sõidukite puhul saab muuta nii broneeringu aega, juhti, kui veokit eeldusel, et tollidokumendi MRN number ei muutu. Olemasolevale broneeringule MRN numbri lisamine ega MRN numbri muutmine pole lubatud. 

10. Kõik sõidukid peavad enne piiripunkti suunamist läbima ooteala

10.1. Broneeringu teinud A, B, BC ja D kategooria sõidukid peavad saabuma ootealale hiljemalt oma broneeringu aja alguseks, C ja CE kategooria sõidukid peavad saabuma ootealale 3 tundi enne broneeringu aega. 
10.2. Ootealale jõudmise registreerimiseks peab sõidukijuht esitama ooteala töötajale sõiduki ja juhi dokumendid.
10.3. Ootealal saab sõidukijuht infot, millal saabub tema piiripunkti suunamise aeg.
10.4. Piirile pääseb ainult ootealalt piiripunkti suunatud sõiduk. Piiripunktis broneerimist teostada ei saa.
10.5. Broneering tühistatakse süsteemi poolt automaatselt, kui sõiduk pole tema broneeringu ajaks ilmunud ootealale või kui auto ei jõua mõistliku aja jooksul ootealalt piirile.
10.6. Broneering tühistatakse ka juhtumil, kui broneerimisel on esitatud valeandmeid. 
10.7. Sõiduautode ja mootorrataste eest ei pea enam tasuma järjekorra koha võtmise ja ooteala teenuste kasutamise eest, kui järjekorra koht võetakse elavasse järjekorda iseteeninduskioskist ootealal ning sõiduk ei viibi ootealal enne piiripunkti suunamist kauem kui 15 minutit. Juhul kui sõidukile broneeritakse koht veebis või telefoni teel, tuleb vastava teenuse eest tasuda

 
Teenuse osutaja:

ÜPHIS teenuse kontakt:
tugi@eestipiir.ee või support@estonianborder.eu,
tel +372 698 9192

GoSwift OÜ
reg. nr. 10673059 KMKR EE 100619906
Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn
e-post: info@goswift.eu, www.goswift.eu

Kuidas see töötab?

Järjekordade tüübid ja nende seletused:

 • Eelbroneerimine
  Registreerudes järjekorda saad ise valida vabadest aegadest aja, millal soovid piiri ületada. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel hoitakse võimalusel broneeritud aeg muutumatuna elava järjekorra arvel.
 • Eelisjärjekord
  Seadusega määratud juhtudel võib piiriületaja võtta koha eelisjärjekorras. Selleks peab ta tõendama oma piiriületuse eelisjärjekorra võtmise seaduslikkust.
 • Elav järjekord
  Elava järjekorra jaoks eraldatakse teatav osa tavapärasest piiri läbilaskevõimest, seetõttu on soovitav kasutada eelbroneerimist või eelisjärjekorda. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel või suurenemisel ooteaeg elavas järjekorras vastavalt pikeneb või lüheneb.

Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma. 

 

 Broneerimise võimalused

 

 • Internet
 • Iseteeninduse terminalid ootealades
 • 24h kõnekeskus : +372 698 9192

 

Millest oleneb piiri läbilaskevõime?  

Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.