ET
Broneerimisliin: +3726989192
Infoliin (1,53€/minut): +3729002525
Liinid on avatud 24/7
Sulge

LUHAMAA PIIRIÜLETUSE OOTEALA KASUTAMISE EESKIRI                                                                  
(Riigipiiri seadus § 81 lg4)

 


 

1. ÜLDOSA

1.1. Piiriületuse Ooteala kasutamise eeskiri (edaspidi Eeskiri) sätestab Luhamaa maanteepiiripunktis riigipiiri ületada soovivate sõidukite ootejärjekorda koha võtmise, Ootejärjekorras ootamise, piiriületuse Ooteala kasutamise ja Ootealalt maanteepiiripunkti suunamise nõuded.

1.2. Riigipiiri ületada soovivad sõidukid suunatakse Ootealale liiklusohutuse tagamiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks, sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamiseks ja avaliku korra tagamiseks. Piiriuületuse Ooteala läbimata ei ole sõidukitel Luhamaa maanteepiiripunktis piiriületus lubatud, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. (Riigipiiri seadus § 81 lg3).

1.3. Piiriületuse ooteala kasutamise Eeskirja koostamisel on võetud aluseks Riigipiiri seadus, Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus ning Siseministeeriumi ja Collade OÜ vaheline Haldusleping ning lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.4. Ooteala kasutamise Eeskirja järgimine on Ootealal viibivale isikule ja sõidukile kohustuslik.

1.5. Ooteala töötab ööpäevaringse töörežiimiga ja teenindab Luhamaa maanteepiiripunkti ületavaid sõidukeid Eestist väljuval suunal.

1.6. Luhamaa maanteepiiripunkti Ooteala asub Collade OÜ territooriumil Lüta külas, Misso vallas, Võrumaal.

 

2. SÕIDUKITE PIIRIÜLETUSE OOTEJÄRJEKORD

2.1. Sõidukid, mis ületavad piiri Eestist väljuval suunal, peavad end eelnevalt registreerima Piiriületuse ootejärjekorda. Registreerimine ja Ooteala läbimine on kohustuslik.

2.2. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus ei pea registreerima sõidukid, mis ei ole mootorsõidukid liiklusseaduse tähenduses, ega kindlal marsruudil liikuvad liiniveo bussid ühistranspordiseaduse tähenduses. (Riigipiiri seadus § 85 lg6).

2.3. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogusse registreerimise ja Ooteala kasutamise teenused on tasulised.

2.4. Tasu ei võeta, kui A- ja B- kategooria sõidukile võetakse järjekorra koht elavasse järjekorda ootealal olevas iseteeninduskioskis ning sõiduk suunatakse piiripunkti 15 minuti jooksul. Selleks sõidab sõidukijuht sissesõidupaviljoni tõkkepuu ette, teatab ooteala teenindajale soovist kasutada ootealal asuvat iseteeninduskioskit ning registreerib sõiduki elavasse järjekorda. Ootealale

sissesõidul fikseerib numbrituvastussüsteem sõiduki numbri ja ootealale sissenemise aja (A kategooria puhul fikseerib sõiduki numbri sissesõidupaviljoni ooteala teeninaja).

2.5. Juhul kui punktis 2.4 nimetatud sõiduk viibib ootealal kauem kui 15 minutit, tuleb ooteala sissesõidupaviljoni kassase B-kategooria sõidukite eest tasuda ooteala kasutamise tasu 3 eurot ning A-kategooria sõidukite eest 1 euro.

2.6. Politseiasutus võib sõiduki lubada maanteepiiripunkti ilma ootejärjekorras kohta võtmata ja piiriületuse ooteala läbimata, kui see on vajalik avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse kaalutlustel või kui selleks on teenistuslik vajadus või see tuleneb seadusest, välislepingust või rahvusvahelisest tavast või selleks on muu avalik huvi. Sellisel juhul sõiduki piiriületuse Ooteala kasutamise eest tasu ei võeta.

2.7. Kui sõiduk saabub maanteepiiripunkti ilma, et oleks piiriületuse ootejärjekorras kohta võtnud või on võtnud ootejärjekorras koha valel alusel, siis suunatakse see piiripunktist tagasi ootejärjekorras kohta võtma. Piiripunktis piiriületuse ootejärjekorda registreerimist teostada ei saa.

2.8. Piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise kord, tingimused ja õiguslikud alused on toodud veebileheküljel https://www.eestipiir.ee/ või https://www.estonianborder.eu/.

2.9. Piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest Ootealal saab tasuda sularahas või makseterminali kaudu pangakaardiga.

2.10. Kaubaveokid peavad ootejärjekorda koha võtmisel edastama tollidokumendi MRN numbri või deklareerima, et nad ületavad piiri ilma koormata.

2.11. Juhul, kui piiriületuse ootejärjekorda registreeriti kaubaveok ilma koormata, siis lubatakse piiriületusele ainult ilma kaubata veok.

2.12. Eelisjärjekorras piiriületuseks võib võtta ootejärjekorra koha:

a) sõidukile, mis veab rahvusvahelise delegatsiooni liiget või välisriikide diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajat;

b) sõidukile, mille veoseks on tolliseaduse §591 lõike2 alusel kehtestatud ajatundlike kaupade nomenklatuuris olev kaup;

c) sõidukile, millel on eelisjärjekorras piiriületuseks rahvusvahelisest kokkuleppest või välislepingust tulenev õigus;

d) sõidukile, mille piiriületuseks on muu mõjuv ja kiireloomuline vajadus. Koht eelisjärjekorras piiriületuseks on võimalik taotleda ootealal kohapeal, veebilehtedel www.eestipiir.ee, www.estonianboarder.eu või telefoni teel kõnekeskuse kaudu. Eelisjärjekorras koha taotlenud sõidukil võimaldatakse edasisõit Ootealalt piiripunkti esimesel võimalusel.

2.13. Kui ootejärjekorra koha võtmisel on esitatud valeandmeid, tühistatakse koht ootejärjekorras ja sõiduk peab registreerima end uuesti piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus.

 

3. SÕIDUKITE SAABUMINE OOTEALALE

3.1. A-, B-, D- kategooria sõidukid peavad saabuma ootealale vähemalt piirile suunamise aja alguseks. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud ajaks.

3.2. Eelnevalt piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud C-kategooria sõidukid peavad saabuma Ootealale vähemalt 1 tund enne piirile suunamise aja algust. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud ajaks.

3.3. Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemisel kantakse Andmekogusse andmed sõiduki juhi, sõiduki, kauba, piiripunkti, ooteala kohta. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogusse andmete esitajaks on piiriületuse ootejärjekorra kohta taotlev isik.

3.4. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on:

3.4.1. sõidukijuhi ja sõidukis transporditava isiku piiriületust tõendav kehtiv reisidokument;

3.4.2. sõiduki kehtiv registreerimise tunnistus;

3.4.3. eelisjärjekorras piiriületuseks ootejärjekorra koha võtmist tõendavad dokumendid;

3.4.4. kui sõidukis on kaupa, mida deklareerida, sisestatakse väljuva suuna tollidokumendi (transiidi või ekspordi) MRN number. Sisestatud MRN numbriga dokumenti kontrollitakse piiriületuse ootealal;

3.4.5. kui deklareeritavat kaupa ei ole, siis registreeritakse sõiduk piiriületusele ilma kaubata;

3.4.6. muud esitatud dokumendid ja tõendid.

3.5. Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

3.6. Kui volitatud töötleja tuvastab Andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud kui tahtmatust eksitusest, siis korraldab ta viivitamatult andmete parandamise, lisades võimalusel Andmekogusse viite õigeid andmeid tõendavale dokumendile.

3.7. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt piiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada Ooteala operaatorilt, samuti veebilehtedelt: www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu.

3.8. Andmekoguga seotud küsimuste korral pöörduda Andmekogu haldaja GoSwift OÜ poole telefonil 6989192 või e-posti teel info@eestipiir.ee.

3.9. Sõidukijuht on Ootealale saabumisel kohustatud:

3.9.1. peatuma Ootealale sissesõitmisel vastavalt liiklust korraldavatele märkidele, teatama operaatorile oma saabumisest Ootealale ja sellest, kas piiriületuse ootejärjekorras koha taotlenud sõiduki ja juhi andmed on kantud Andmekogusse;

3.9.2. esitama dokumendid andmete vastavuse kontrolliks või piiriületuse ootejärjekorras koha taotlemiseks andmekogus;

3.9.3. informeerima operaatorit, kui sõidukis veetakse ohtlikku kaupa, ajatundlikku kaupa või tal on muu õigus eelisjärjekorras piiriületuseks vastavalt Riigipiiri seadusele;

3.9.4. paigutama sõiduki operaatori poolt suunatud parkimiskohale;

3.9.5. liikuma sõidukiga Ooteala territooriumil kiirusega mitte üle 5 km tunnis;

3.9.6. jälgima Ootealal sõidukijuhtidele suunatud informatsiooni, sh. teavet järjekorra saabumise kohta ootealalt väljasõiduks maanteepiiripunkti.

3.10. Ilma registreerimiseta on lubatud Ootealale sissepääs erivajaduse korral, milleks võivad olla avarii või tulekahju, territooriumil asuvate objektide vastu suunatud ründekatse või rünne, loodusõnnetus või muu loodusjõudude poolt tingitud olukord., samuti ooteala teenindav transport.

3.11. Sõidukid on paigutatud Ootealale kategooriate kaupa võimalusega lahkuda sealt üksteisest sõltumata.

3.12. Sõidukid, mis veavad ohtlikku kaupa (näiteks ADR kaup) paigutatakse eraldi Ooteala ossa, kuhu on päästeautodele võimaldatud lisajuurdepääs.

 

4. SÕIDUKITE VIIBIMINE OOTEALAL

4.1. Pärast sõiduki paigutamist Ooteala operaatori poolt näidatud kohale on juhil õigus kasutada Ootealal pakutavaid tasuta teenuseid:

a) parkida sõidukit Ootealal;

b) vabaneda reisi kestel ja Ooteala kasutamisel tekkinud olmejäätmetest;

c) saada Andmekogust teavet sõiduki järjekorrakoha, eeldatava järjekorras ootamise aja, eeldatava piiriületuse aja ja maanteepiiripunkti suunamise kohta saadud tunnuse või veoki registrinumbri põhiselt;

d) kasutada tualettruume;

4.2. Kasutada Ootealal pakutavaid tasulisi teenuseid:

a) tolliagentuuri teenused;

b) valuutavahetus;

c) kohvik;

d) kasutada duširuume;

e) veokite kaalumine;

f) bürooteenused;

g) ootealal viibivate sõidukijuhtide äratamine;

h) parkimine ootealal väljaspool lubatud ajavahemikku;

i) pakihoiuteenus.

4.3. Ootealal teenindatakse eesti, inglise ja vene keeles.

4.4. Ootealal viibivad isikud on kohustatud:

4.4.1. Järgima ja täitma käesoleva Eeskirja ja liikluskorraldusvahendite (teemärgised, liiklusmärgid) nõudeid;

4.4.2. Täitma Ooteala töötajate ja turvatöötajate seaduslikke nõudmisi;

4.4.3. Hoidma korda ja puhtust, suhtuma säästlikult Ooteala varasse ja seadmetesse;

4.4.4. Jälgima elektroonilisel infotablool kuvatud teavet.

4.5. Ootealal viibivatel isikutel on keelatud:

4.5.1. tuua Ootealale:

a) tulirelvi;

b) narkootilisi aineid;

c) toksilisi ja mürgiseid aineid (kui nad ei ole veosena);

d) muid aineid, mis võivad kaasa tuua plahvatuse, tulekahju või muu erakorralise olukorra;

4.5.2. takistada teiste sõidukite liiklemist ja eirata teemärkide ja -märgistuse nõudeid;

4.5.3. teha lahtist tuld;

4.5.4. teha transpordivahenditele kap.remonti;

4.5.5. tankida kütust;

4.5.6. valada naftaprodukte prügikonteinerisse;

4.5.7. paigutada platsile kütust ja määrdeõlisid lekkivaid transpordivahendeid;

4.5.8. viibida Ootealal ebakaines olekus.

4.6. Juhul, kui rikutakse käesoleva Eeskirja nõudeid ja tekitatakse sellega varalist kahju, hüvitavad süüdiolevad isikud Ooteala omanikule tekitatud kahju täies ulatuses. Lisaks kahju hüvitamisele on ooteala esindajal õigus käesoleva eeskirja punkti 4.5.7. rikkumisel määrata leppetrahv õlireostuse tekitamise eest kuni 30cm2 ala -10€, kuni 1m2 – 16€.

4.7. Ooteala operaatoril on õigus ajutiselt peatada rikkuja pääs Ootealale.

 

5. SÕIDUKITE LAHKUMINE OOTEALALT

5.1. Veokil on õigus suunduda maanteepiiripunkti pärast sellekohase teabe ilmumist Ooteala tabloole ja rahaliste kohustuste täitmist Ooteala ees.( rahaliste kohustuste täitmist Ooteala ees ei nõuta A ja B kategooria sõidukijuhtidelt, kes on iseteeninduskioskis järjekorra koha võtnud ja sõiduk suunatakse piirile varem kui 15 minuti möödudes).

5.2. Lubatud on sõidukite Ootealalt lahkumine, teavitades sellest Ooteala operaatorit. Kui sõiduk jõuab ootealale tagasi enne piirile suundumise tähtaega, säilib sõidukil koht piiriületuse ootejärjekorras. Vastasel juhul tuleb teostada uus registreering piiriületuse andmekogus ning tasuda uuesti ooteala tasu.

5.3. Kui tekib vajadus vahetada välja vedukauto või (pool)haagis, siis esitab juht Ooteala operaatorile kirjaliku avalduse, millele lisab veduki või (pool)haagise tehnilise passi koopia. Veoki koht piiriületuse järjekorras säilib, kui tegemist on sama kaubaga (sama MRN kood), mis ootejärjekorra koha võtmisel deklareeriti.

5.4. Sõidukitele, mis ei läbinud tollikontrolli ja saabuvad uuesti Ootealale, registreeritakse operaatori poolt uus piirile suunamise aeg. Piiri mitteületamise korral või piiripunkti tollikontrollitsoonist tagasisaatmise juhul (sõltumata põhjusest) loetakse Ooteala teenus osutatuks ning tasutud summa tagastamisele ei kuulu.

5.5. Sõiduki mitteilmumisel Ootealalt väljumiseks tema järjekorra saabudes, tuleb Ooteala personalil välja selgitada selle põhjus. Sõidukijuhi põhjendatud soovi korral pikendada tema Ootealal viibimise aega on Ooteala operaatoril õigus ja võimalus talle seda võimaldada. Sellisel korral tõstetakse ta järjekorras edasi vabale kohale, ning sõidukijuht on kohustatud tasuma parkimistasu vastavalt kehtivatele tariifidele. Kui veoki väljumine Ootealalt on jäänud mingil põhjusel fikseerimata, siis broneering ja sellega seotud järjekorranumber kustutatakse.

 

6. OOTEALA TASUD

6.1. Piiriületuse Ooteala kasutamise ja järjekorda koha võtmise eest võtab Ooteala teenuse pakkuja tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6.2. Muid tasulisi teenuseid osutatakse Ootealal vastavalt kehtivatele hinnakirjadele.

6.3. Teenuste hinnakiri on saadaval ootealal teenuste pakkumise kohas, samuti veebilehtedel www.collade.ee, www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu.

6.4. Piiriületuse Ooteala kasutamise ja järjekorda koha võtmise eest saab tasuda:

a) veebilehel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu, kas pangalingi kaudu või krediitkaardiga;

b) telefoni teel kas krediitkaardi või mobiilimaksega. Mobiilmakse puhul küsitakse kõne jooksul kinnitust ning tasu lisandub telefoni arvele;

c) ootealal kohapeal saab tasuda sularahas või pangakaardiga. Eduka broneerimise järel väljastatakse ühekordne tasuta teavitus, kas e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel vastavalt kliendi poolt valitud viisile.

6.5. Ootealatasu on võimalik jätta ettemaksuks või taotleda selle tagastamist, kui ootejärjekorra kohta ei kasutada. Nimelt, kui sõiduautole (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks A või B või BC kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse kasutaja poolt vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega ning veoautole või bussile (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks C või CE või D kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse kasutaja poolt vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega, siis ootealatasu ei tagastata.

6.6. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt maanteepiiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada ootealal kohapeal, veebilehtedelt: www.eestipiir.ee ning www.estonianborder.eu.

Kuidas see töötab?

Järjekordade tüübid ja nende seletused

 

 • Broneerimine kindlale kellaajale ja kuupäevale
  Registreerudes järjekorda saad ise valida vabadest aegadest aja, millal soovid piiri ületada. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel hoitakse võimalusel broneeritud aeg muutumatuna teiste järjekordade (v.a. eelisjärjekord) arvelt.
 • Eelisjärjekord
  Seadusega määratud juhtudel võib piiriületaja võtta koha eelisjärjekorras. Selleks peab ta tõendama oma piiriületuse eelisjärjekorra võtmise seaduslikkust.
 • Broneerimine esimesele vabale võimalusele
  Selle järjekorra jaoks eraldatakse teatav osa tavapärasest piiri läbilaskevõimest, seetõttu on soovitav kasutada broneerimist kindlale kellaajale või eelisjärjekorda. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel või suurenemisel ooteaeg selles järjekorras vastavalt pikeneb või lüheneb.

Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma. 

 

 Järjekorra koha võtmise võimalused

 

 • Internet
 • Teenindaja või iseteenindusterminal ootealadel
 • Kõnekeskus 08:00-23:00: +372 698 9192

 

Millest oleneb piiri läbilaskevõime?  

Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.