EN
 
Booking phone number: +3726989192
Hotline (1,53€/minute): +3729002525
Close

KOIDULA PIIRIÜLETUSE OOTEALA KASUTAMISE EESKIRI1. ÜLDOSA

1.1. Piiriületuse Ooteala (edaspidi OA) kasutamise eeskiri (edaspidi Eeskiri) sätestab Koidula maanteepiiripunktis riigipiiri ületada soovivate sõidukite ootejärjekorda koha võtmise, Ootejärjekorras ootamise, piiriületuse OA kasutamise ja OA-lt maanteepiiripunkti suunamise nõuded.
1.2. Riigipiiri ületada soovivad A- ja B kategooria sõidukid võivad maanteepiiripunkti sõita ilma OA läbimata. Kui tekib vajadus A- ja B- kategooria sõidukite suunamiseks läbi OA, siis korraldatakse see vastavate liikluskorraldusmärkidega. C- ja D- kategooria sõidukid suunatakse OA-le liiklusohutuse tagamiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks, sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamiseks ja avaliku korra tagamiseks.

1.3. Piiriületuse ooteala kasutamise Eeskirja koostamisel on võetud aluseks Riigipiiri seadus, Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus ning Siseministeeriumi ja Paldiski Sadamate AS vaheline Haldusleping ning lähtutud Eesti Vabariigi seadusandlusest.

1.4. OA kasutamise Eeskirja järgimine on OA-l viibivale isikule ja sõidukile kohustuslik.
1.5. OA töötab ööpäevaringse töörežiimiga ja teenindab Koidula maanteepiiripunkti ületavaid sõidukeid Eestist väljuval suunal.

1.6. Koidula maanteepiiripunkti OA asub Paldiski Sadamate AS territooriumil Koidula külas, Värska vallas, Põlvamaal.

 

2. SÕIDUKITE PIIRIÜLETUSE OOTEJÄRJEKORD

2.1. Sõidukite piiriületuse ootejärjekord korraldatakse vastavalt ootejärjekorras sõidukile koha võtmisele. Sõidukid ootavad piiriületuse ootejärjekorras vastavalt võetud ootejärjekorra kohale.
2.2. Sõidukid, mis ületavad piiri Eestist väljuval suunal, peavad end eelnevalt registreerima piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus (edaspidi Andmekogu) või registreerima sõiduki üldjärjekorda OA-l kohapeal. Piiriületuse ootejärjekorda registreerimine ja OA läbimine on kohustuslik v.a. A- ja B- kategooria sõidukid, kui neid ei ole suunatud läbima OA.
2.3. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus ei pea registreerima sõidukid, mis ei ole mootorsõidukid liiklusseaduse tähenduses, ega kindlal marsruudil liikuvad liiniveo bussid ühistranspordiseaduse tähenduses.(Riigipiiri seadus § 85 lg 6 ) samuti A- ja B- kategooria sõidukid v.a. juhul kui A- ja B- kategooria sõidukid on suunatud läbi OA.
2.4. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogusse registreerimise ja OA  kasutamise teenused on tasulised v.a. juhul kui A- ja B- kategooria sõidukid on suunatud läbi OA, kasutavad iseteeninduskioskit ja läbivad OA 15 minuti jooksul.
2.5. Kui C- või D- kategooria sõiduk saabub maanteepiiripunkti ilma, et oleks piiriületuse ootejärjekorras kohta võtnud või on võtnud ootejärjekorras koha valel alusel, siis suunatakse see piiripunktist tagasi ootejärjekorras kohta võtma. Piiripunktis piiriületuse ootejärjekorda registreerimist teostada ei saa.
2.7. Kui sõiduk saabub OA-le ilma eelnevalt piiriületuse ootejärjekorras kohta võtmata, siis saab ta seda teha piiriületuse OA-l, kasutades iseteeninduslikku arvutisüsteemi või ooteala operaatori teenust.

2.8. Piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise kord, tingimused ja õiguslikud alused on toodud veebileheküljel https://www.eestipiir.ee/ või https://www.estonianborder.eu/
2.9. Piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest OA-l saab tasuda sularahas või makseterminali kaudu pangakaardiga.
2.10. Kaubaveokid peavad ootejärjekorda koha võtmisel edastama tollidokumendi MRN numbri või deklareerima, et nad ületavad piiri ilma koormata.
2.11. Juhul, kui piiriületuse ootejärjekorda registreeriti kaubaveok ilma koormata, siis lubatakse piiriületusele ainult ilma kaubata veok.
2.12. Eelisjärjekorras piiriületuseks võib võtta ootejärjekorra koha:

a) sõidukile, mis veab rahvusvahelise delegatsiooni liiget või välisriikide diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajat;
b) sõidukile, mille veoseks on tolliseaduse §591 lõike 2 alusel kehtestatud ajatundlike kaupade nomenklatuuris olev kaup;
c) sõidukile, millel on eelisjärjekorras piiriületuseks rahvusvahelisest kokkuleppest või välislepingust tulenev õigus;
d) A- või A1- kategooria mootorrattale;
e) sõidukile, mille piiriületuseks on muu mõjuv ja kiireloomuline vajadus.

Koht eelisjärjekorras piiriületuseks on võimalik taotleda OA-l kohapeal, veebilehtedel www.eestipiir.ee , www.estonianboarder.eu või telefoni teel Kõnekeskuse kaudu. Eelisjärjekorras koha taotlenud sõidukil võimaldatakse edasisõit OA-lt piiripunkti esimesel võimalusel.

2.13. Kui ootejärjekorda koha võtmisel on esitatud valeandmeid, siis koht ootejärjekorras tühistatakse ja sõiduk peab registreerima end uuesti piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus.

 

3. SÕIDUKITE SAABUMINE OOTEALALE

3.1. OA-le jõudes sõiduk registreeritakse piiriületuse ootejärjekorras, antakse identne järjekorranumber ja registreeritakse OA-le saabunuks. Eelnevalt piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud sõidukid registreeritakse OA-le saabunuks. Järjekorranumbri alusel suunatakse sõidukid hiljem edasi piiripunkti.

3.2. A-, B-, D- kategooria sõidukid peavad saabuma OA-le vähemalt piirile suunamise aja alguseks. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud ajaks.
3.3. Eelnevalt piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud C-kategooria sõidukid peavad saabuma OA-le vähemalt 3 tundi enne piirile suunamise aja algust. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud ajaks.
3.4. Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemisel kantakse Andmekogusse andmed sõiduki juhi, sõidukiga transporditava isiku, sõiduki, kauba, piiripunkti, ooteala või reisi eesmärgi kohta. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogusse andmete esitajaks on piiriületuse ootejärjekorra kohta taotlev isik.

3.5. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on:

3.5.1. sõidukijuhi ja sõidukis transporditava isiku piiriületust tõendav kehtiv reisidokument;

3.5.2. sõiduki kehtiv registreerimise tunnistus;

3.5.3. eelisjärjekorras piiriületuseks ootejärjekorra koha võtmist tõendavad dokumendid.

3.5.4. kui sõidukis on kaupa, mida deklareerida, sisestatakse väljuva suuna tollidokumendi (transiidi või ekspordi) MRN number. Sisestatud MRN numbriga dokumenti kontrollitakse piiriületuse OA-l.

3.5.5. kui deklareeritavat kaupa ei ole, siis registreeritakse sõiduk piiriületusele ilma kaubata.

3.5.6. muud esitatud dokumendid ja tõendid.

3.6. Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.
3.7. Kui volitatud töötleja tuvastab Andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud kui tahtmatust eksitusest, siis korraldab ta viivitamatult andmete parandamise, lisades võimalusel Andmekogusse viite õigeid andmeid tõendavale dokumendile.
3.8. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt piiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada OA operaatorilt, samuti veebilehtedelt: www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu .
3.9. Andmekoguga seotud küsimuste korral pöörduda Andmekogu haldaja OÜ GoSwift poole telefonil +3729002525 (tasu 1,53EUR/min) või e-posti teel info@eestipiir.ee.
3.10. Sõidukijuht on OA-le saabumisel kohustatud:

3.10.1. Peatuma OA-le sissesõitmisel vastavalt liiklust korraldavatele märkidele, teatama turvatöötajale/operaatorile oma saabumisest OA-le ja sellest, kas piiriületuse ootejärjekorras koha taotlenud sõiduki ja juhi andmed on kantud Andmekogusse;
3.10.2. Informeerima turvatöötajat/operaatorit, kui sõidukis veetakse ohtlikku kaupa, ajatundlikku kaupa või tal on muu õigus eelisjärjekorras piiriületuseks vastavalt Riigipiiri seadusele;
3.10.3. Paigutama sõiduki turvatöötaja/operaatori poolt suunatud parkimiskohale või juhinduma liikliskorraldusvahenditest;
3.10.4. Liikuma sõidukiga OA territooriumil kiirusega mitte üle 10 km tunnis;
3.10.6. Jälgima OA-l sõidukijuhtidele suunatud informatsiooni, sh. teavet järjekorra saabumise kohta ootealalt väljasõiduks maanteepiiripunkti.
3.11. Ilma registreerimiseta on lubatud OA-le sissepääs erivajaduse korral, milleks võivad olla avarii või tulekahju, territooriumil asuvate objektide vastu suunatud ründekatse või rünne, loodusõnnetus või muu loodusjõudude poolt tingitud olukord, samuti OA teenindav transport.
3.12. Sõidukid on paigutatud OA-le kategooriate kaupa võimalusega lahkuda sealt üksteisest sõltumata.
3.13. Sõidukid, mis veavad ohtlikku kaupa (näiteks ADR kaup) paigutatakse eraldi OA ossa, kuhu on päästeautodele võimaldatud lisajuurdepääs.

 

4. SÕIDUKITE VIIBIMINE OOTEALAL

4.1. Pärast sõiduki paigutamist OA turvatöötaja/operaatori poolt näidatud kohale on juhil õigus kasutada OA-l pakutavaid  teenuseid:

a) parkida sõidukit OA-l;
b) vabaneda reisi kestel ja OA kasutamisel tekkinud olmejäätmetest;
c) saada Andmekogust teavet sõiduki järjekorrakoha, eeldatava järjekorras ootamise aja, eeldatava piiriületuse aja ja maanteepiiripunkti suunamise kohta saadud tunnuse või veoki registrinumbri põhiselt;
d) kasutada tualettruume;
e) kasutada tasuta Wi-Fi ala.

4.2. Kasutada OA-l pakutavaid tasulisi lisateenuseid:

a) tolliagentuuri teenused;
b) kohvik;
c) kasutada duširuume;
d) parkida OA-l väljaspool lubatud ajavahemikku.

4.3. OA-l teenindatakse eesti, inglise ja vene keeles.

4.4. OA-l viibivad isikud on kohustatud:

4.4.1. järgima ja täitma käesoleva Eeskirja ja liikluskorraldusvahendite (teemärgised, liiklusmärgid) nõudeid;
4.4.2. täitma OA töötajate ja turvatöötajate seaduslikke nõudmisi;
4.4.3. hoidma korda ja puhtust, suhtuma säästlikult OA varasse ja seadmetesse;
4.4.4. jälgima elektroonilisel infotablool kuvatud teavet.

4.5. OA-l viibivatel isikutel on keelatud:

4.5.1. tuua OA-le:

a) narkootilisi aineid;
b) toksilisi ja mürgiseid aineid (kui nad ei ole veosena);
c) muid aineid, mis võivad kaasa tuua plahvatuse, tulekahju või muu erakorralise olukorra;

4.5.2. takistada teiste sõidukite liiklemist ja eirata teemärkide ja -märgistuse nõudeid;
4.5.3. teha lahtist tuld;
4.5.4. teha transpordivahenditele suurremonti;
4.5.5. tankida kütust;
4.5.6. valada naftaprodukte prügikonteinerisse;
4.5.7. paigutada platsile kütust ja määrdeõlisid lekkivaid transpordivahendeid;
4.5.8. tarbida OA-l alkohoolseid jooke.

4.6. Juhul, kui rikutakse käesoleva Eeskirja nõudeid ja tekitatakse sellega varalist kahju, hüvitavad süüdiolevad isikud OA omanikule tekitatud kahju täies ulatuses. Lisaks kahju hüvitamisele on ooteala esindajal õigus käesoleva eeskirja punkti 4.5.7. rikkumisel määrata leppetrahv õlireostuse tekitamise eest kuni 30cm2 ala - 14 €, kuni 1m2 – 20 €.
4.7. Ooteala operaatoril ja/või turvateenistusel on õigus ajutiselt peatada rikkuja pääs OA-le.

 

5. SÕIDUKITE LAHKUMINE OOTEALALT

5.1. Sõidukil on õigus suunduda maanteepiiripunkti pärast sellekohase teabe ilmumist OA tabloole ja rahaliste kohustuste täitmist OA ees va. A- ja B- kategooria sõiduk, kui ta kasutas järjekorrakoha võtmiseks iseteeninduskioskit ja viibis OA-l vähem kui 15 minutit.
5.2. OA-lt väljumisel kontrollitaksesõiduki vastavust piiriületusele kutsutud järjekorranumbrile. Juhul, kui sõiduk, mille järjekord pole veel saabunud, tahab OA-lt lahkuda mitte eesmärgiga sõita piirile, siis ta peab selle OA turvatöötaja/operaatori juures registreerima.
5.3. Lubatud on sõidukite OA-lt lahkumine, teavitades sellest OA turvatöötajat/operaatorit. Kui sõiduk jõuab ootealale tagasi enne piirile suundumise tähtaega, säilib sõidukil koht piiriületuse ootejärjekorras. Vastasel juhul tuleb teostada uus registreering piiriületuse andmekogus ning tasuda uuesti OA tasu.
5.4. Kui tekib vajadus vahetada välja vedukauto või (pool)haagis, siis esitab juht OA operaatorile kirjaliku avalduse, millele lisab veduki või (pool)haagise tehnilise passi koopia. Veoki koht piiriületuse järjekorras säilib, kui tegemist on sama kaubaga (sama MRN kood), mis ootejärjekorra koha võtmisel deklareeriti.
5.5. Sõidukitele, mis ei läbinud tollikontrolli ja saabuvad uuesti OA-le, registreeritakse operaatori poolt uus piiriületuse aeg. Piiri mitteületamise korral või piiripunkti tollikontrollitsoonist tagasisaatmise juhul (sõltumata põhjusest) loetakse OA teenus osutatuks ning tasutud summa tagastamisele ei kuulu.
5.6. Sõiduki mitteilmumisel OA-lt väljumiseks tema järjekorra saabudes, tuleb OA personalil välja selgitada selle põhjus. Sõidukijuhi põhjendatud soovi korral pikendada tema OA-l viibimise aega on OA operaatoril õigus ja võimalus talle seda võimaldada. Sellisel korral tõstetakse ta järjekorras edasi vabale kohale, ning sõidukijuht on kohustatud tasuma parkimistasu väljaspool punktis 6.1. toodud ajalimiiti vastavalt kehtivatele tariifidele. Kui sõiduki väljumine OA-lt on jäänud mingil põhjusel fikseerimata, siis broneering ja sellega seotud järjekorranumber kustutatakse.

 

6. OOTEALA TASUD

6.1. Piiriületuse OA kasutamise ja järjekorda koha võtmise eest võtab OA teenuse pakkuja tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Nimetatud tasu eest on kliendil õigus kasutada OA teenuseid 24 tundi enne piiriületuspunkti suundumist ning 12 tundi peale seda.
6.2. Väljaspool punktis 6.1. mainitud ajalimiiti võib kasutada OA lisateenusena, mille eest on OA haldajal lubatud võtta parkimistasu.
6.3. Sõidukite parkimistasu suurus ootealal on varem kui 24 tundi enne piiriületuspunkti suundumist ja 12 tundi pärast seda:

a) sõiduautod ja bussid (9 kuni 17 istekohta)

• tunnis 1,00 euro;
• 1. ööpäev 5.00 eurot;

 • iga järgnev ööpäev 4.00 eurot;

b) veoautotransport/haagised/bussid (alates 18 istekohta)

• tunnis 2.00 euro;
• 1. ööpäev 20.00 eurot;

• iga järgnev ööpäev 15.00 eurot.

6.4. Parkimise tunnitasu võetakse iga alanud tunni eest, kui veokit pargitakse 24 kuni 48 tundi enne piiriületuspunkti suundumist ja/või 12 kuni 24 tundi pärast seda.
6.5. Parkimise ööpäeva tasu võetakse iga alanud ööpäeva eest, kui pargitakse üle 48 tunni enne piiriületuspunkti suundumist ja/või üle 24 tunni pärast seda.
6.6. Muid tasulisi teenuseid osutatakse OA-l vastavalt kehtivatele hinnakirjadele.
6.7. OA  teenuste hinnakiri on saadaval ootealal teenuste pakkumise kohas, samuti veebilehtedel  www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu.
6.8. Piiriületuse OA kasutamise ja järjekorda koha võtmise eest saab tasuda:

a) veebilehel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu, kas pangalingi kaudu või krediitkaardiga;
b) telefoni teel kas krediitkaardi või mobiilimaksega. Mobiilmakse puhul küsitakse kõne jooksul kinnitust ning tasu lisandub telefoni arvele;
c) OA-l kohapeal saab tasuda sularahasvõi pangakaardiga makseterminali kaudu.

6.9. Piiriületuse ootejärjekorras koha võtmise ja OA teenus hakkavad kehtima peale makse sooritamist.

6.10. Eduka broneerimise järel väljastatakse kliendi soovil ühekordne tasuta teavitus, kas e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel vastavalt kliendi poolt valitud viisile.

6.11. Ostetud ooteala teenust ja teisi lisateenuseid on võimalik tühistada ning jätta tasu ettemaksuks või taotleda tasu tagastamist. Ootealatasu ei tagastata ega ei jäeta ettemaksuks, kui sõiduautole (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks A või B või BC kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistati kasutaja poolt vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega ning veoautole või bussile (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks C või CE või D kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistati kasutaja poolt vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega.

How it works?

Queues and types:

 • Pre-Reserve queue
  Allows the reserving of a border crossing time for a certain day and hour.
 • Priority Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.
 • Live Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.

Where and how

 

 • Internet
 • Self service termnals @ waiting areas
 • 24h Call Center : +372 698 9192